start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów zwierający:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela  nieruchomości;

- tytuł prawny władania nieruchomością;

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Wniosek składa posiadacz terenu na którym rośnie drzewo/krzew. Jeżeli posiadacz  nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku musi dołączyć zgodę jej właściciela.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru  zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 207 Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207
875628216

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).