start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wniosek w sprawie ulgi w podatku: od nieruchomości,rolnym,leśnym i od środków transportowych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Forma ulgi:     
  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,

Wymagane dokumenty: 
Podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej:

Wniosek (podanie) o udzielenie ulgi z podaniem o jaką  formę ulgi ubiega sie podatnik.
Załączniki:
Materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie: (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok, zaświadczenie o chorobie lub inne dokumenty świadczące o sytuacji podatnika).
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:

Podanie wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.)
Załączniki:
Informacja o pomocy uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających rok  złożenia wniosku o udzielenie pomocy.
Dokumenty o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (bilans, rozliczenia z Urzędem Skarbowym itp).

Podstawą pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanek ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, kradzież itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu).

 Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia

Właściwość miejscowa

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, parter, pokój nr 6.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Finansowy

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628111

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach,ul.Mickiewicza 1 ,pokój nr 6.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej -Dz.U. nr 123, poz.1291 ze zm.