start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja urodzeń

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Termin składania dokumentów
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni.

7. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

9. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.


Uwaga!

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 roku w czasie obsługi Klientów, mają związek z działaniem aplikacji informatycznej, która jest obarczona wadami i ciągle jest modyfikowana. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało procedurę awaryjną. Konieczność zastosowania procedury awaryjnej spowoduje, że nadanie numeru PESEL i zameldowanie noworodka nie będzie możliwe do załatwienia podczas jednej wizyty w Urzędzie.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany szpital lub zakład.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

1. Dokumenty stwierdzające torzsamosć wnioskodawcy (do wglądu).
2. Akty stanu cywilnego (wskazanie miejsca sporządzenia aktu): kawaler/panna (akt urodzenia), rozwiedziony/rozwiedziona (akt urodzenia i akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie), wdowiec/wdowa (akt urodzenia i akt zgonu współmałżonka).

Efekt załatwienia sprawy

Rejestracja aktu urodzenia oraz wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Urząd Stanu Cywilnego

16-400 Suwałki
ul. Mickiewcza 1
0875628014
0875628015
0875628016

Parter: pokój nr 15
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Czas załatwiania

Akt stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1741/

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 788 (jednolity tekst)/

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 (jednolity tekst)/

Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 (jednolity tekst)/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stany cywilnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 225/