start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie kultury i sztuki

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Pieniężne roczne nagrody i jubileuszowe w ciągu roku kalendarzowego w dziedzinie kultury i sztuki. Przyznawane w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/422/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2005 r. Dziedziny: twórczość artystyczna (plastyka, muzyka i taniec, teatr, fotografia i film amatorski, twórczość literacka i popularnonaukowa z dziedziny kultury, działalność wydawnicza); nowatorskie pomysły, dokonania i organizacja wydarzeń kulturalnych w mieście; działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioskodawcy: Prezydent Miasta Suwałk z własnej inicjatywy, komisja Rady Miejskiej właściwa ds. kultury,  miejskie instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki, których statut zawiera zadania z zakresu kultury i sztuki.

Właściwość miejscowa

Pokój nt 213, II piętro

Efekt załatwienia sprawy

Wnioski są opiniowane przez komisję właściwą ds. kultury Rady Miejskiej, a następnie przedkładane na kolegium Prezydenta Miasta Suwałk, na którym podjęta zostaje decyzja o przyznaniu nagrody i wysokości środków finansowych wypłacanych z budżetu miejskiego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkach - testadres

Wydział Kultury i Turystyki

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
0875628213

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Składanie wniosków do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego za mijający rok do pok. nr 6 Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Wnioski jubileuszowe – w trybie postępowania jak w pkt. 2 – mogą być składane w ciągu roku kalendarzowego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem

Czas załatwiania

I kwartał roku następnego.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123; z 2002 r. nr 41, poz. 364; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 162, poz. 1568, nr 213, poz. 2081; z 2004 r. nr 11, poz. 206, nr 261, poz. 2598 z późniejszymi zmianami)