start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: 
rozruch i wyłączenia,

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności
 pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji,

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie
13) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
14) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
15) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 
ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
19) szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
 transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

20) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

 

Wniosek składa przedsiębiorca który eksploatując instalację wytwarza rocznie odpady       niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony  lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż

      niebezpieczne. We wniosku uwzglednia się wszystkie odpady wytwarzane przed danego

      wytwórcę w danym miejscu.

2.  Opłatę skarbową w kwocie 2 011 zł płacą makroprzedsiębiorcy. Inni przedsiebiorcy płacą 506 zł.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 210
875628216

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).