start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie prawa jazdy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Osoba, która ubiega się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy składa w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy oraz:

1.  Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty
    ewidencyjnej.

 

5. Dowód tożsamości.


Po pozytywnej weryfikacji dokumentow generowany jest porfil Kandydata na Kierowcę, który umożliwi zapisanie się na szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców.

 

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty /po upływie roku od ostatniego egzaminu/ zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzędu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek urząd wygeneruje profil kandydata na kierowcę.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie prawa jazdy.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628042

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny ((drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej) )

Czas załatwiania

Po złożeniu wniosku generowany jest w systemie informatycznym Profil kandydata na kierowcę (PKK).

Profil kandydata na kierowcę udostępniany jest w systemie informatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy tej osoby.

Prawo jazdy wydawane jest po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu dla osoby zamieszczonej w Porfilu kandydata na kierowcę.

 

 

Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest już do odebrania www.kierowca.pwpw.pl

Opłaty

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wydanie prawa jazdy - 100,00 PLN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681) wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

- za wydanie dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 20154r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).