start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:    
1/  Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2/  Operat sporządzony w formie graficznej i opisowej
a)  Część opisowa operatu zawiera:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- cel i zakres zamierzonego korzystania z wód,
- rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
- charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
- sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.
b)  Część graficzna operatu zawiera: 
- plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno
- wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń  wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia  urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych,
c)  Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa powyżej zawiera:
- określenie wielkości średniego dobowego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- opis  techniczny urządzeń służących do poboru wody,
- określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej  wody.
3/  Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
4/  Dokumentacja hydrogeologiczna 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 208 piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 208
875628209

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

  • Opłata w wysokości 217 zł wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego. W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzonego przez Bank PKO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744: 217 PLN

Tryb odwoławczy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).

Akty prawne dotyczące sprawy

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)