start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie miasta Suwałki jest Prezydent Miasta Suwałk. 

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców  prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, oświadczenie (do pobrania) oraz załączniki potwierdzajace, że przedsiębiorca ubiegajacy się o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców: 

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

  a) salę wykładową,

  b) pomieszczenie biurowe,

  c) plac manewrowy;

  d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalajacą na prowadzenie  szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniajacym te wymagania;

3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4) nie był prawomocnie skazany  za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628042

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie zaświadczenie potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Opłaty

Opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców uiszcza się na  konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
Nr
- 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327) opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców wynosi - 500,00 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681) opłata ewidencyjna za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi - 1,00 zł (obowiazuje od dnia 04.06.2018r.). 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiajacej dokonania wpisu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwam Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.584 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r, poz. 280 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).