start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja zgonów

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Termin składania dokumentów
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Uwaga!

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 roku w czasie obsługi Klientów, mają związek z działaniem aplikacji informatycznej, która jest obarczona wadami i ciągle modyfikowana. W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt zgonu po przedłożeniu przez osobę zgłaszającą zgon karty zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydaje 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu oraz część karty zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza.

Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.


Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:

1. Małżonek lub dzieci zmarłego.

2. Majbliżsi krewni lub powinowaci.


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport

Efekt załatwienia sprawy

Rejestracja zgonu oraz wydanie skróconego odpisu aktu zgonu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Urząd Stanu Cywilnego

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
0875628014
0875628015
0875628016

Parter: pokój nr 15
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, a w przypadku gdy zgon nastąpił w skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu

Czas załatwiania

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1741/

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 788 (jednolity tekst)/

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 (jednolity tekst)/

Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 (jednolity tekst)/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stany cywilnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 225/