start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Urzędu Miasta Suwałk lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: wso@um.suwalki.pl
4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone.
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: czk@um.suwalki.pl
lub

1. Zadzwoń do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Suwałk, tel.  87 562 80 11,
2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:
 - imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
-  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
-  ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
2. gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
    1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
    2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w godzinach pracy Urzędu Miasta Suwałk) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 

 

Właściwość miejscowa

pok.124, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Organ przyjmuje do wiadomości zawiadomienie o zgromadzeniu. W przypadku zakazu zgromadzenia wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / pok.124, I piętro
email: wso@um.suwalki.pl
875628264

7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście (pok. 5, parter )

Czas załatwiania

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Suwałkach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)