start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Zaświadczenie o samodzielności lokali wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielnoiści lokali.

 Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali należy dołączyć:
1)    Dokumentację przedmiotowego lokalu.

Uwagi:

Wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez inwestora poświadczone za zgodność z oryginałem.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 138, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Zaświadczenie o samodzielności lokali.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628138
875628181

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia 17 zł

 Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ] lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 ( tekst Jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 80, poz. 903 z późn zmianami)

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).