start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna
  8. Inne

Opis procedury

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy oraz:

1.  Wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5  cm.

 2. Kserokopia prawa jazdy.

 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego
     prawa  jazdy.

 4. Dowód tożsamości.  

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie prawa jazdy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628042

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy wynosi około 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

 

Opłaty

Opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy uiszcza się na  konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiajacej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).