start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami:
1. kopia mapy zasadniczej w 2 egzemplarzach z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,obejmującej co najmniej 3 działki sąsiednie, min. 50 m. i obszaru oddziaływania,
2. rysunki charakteryzujące planowany sposób zagospodarowania terenu oraz projektowane obiekty
budowlane (koncepcja zagospodarowania terenu i koncepcja obiektu ),
3. w przypadku braku sieci infrastruktury w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wstępne warunki podłączenia do:
- sieci wodno - kanalizacyjnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Sikorskiego 14,
- do kanalizacji deszczowej wydane przez Miejska Dyrekcję Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82,
- do sieci elektroenergetycznej wydane przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki, ul. Piaskowa 1,
- do sieci cieplnej wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6A.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- kopie dokumentów rejestrowych firmy, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna,
- kopie postanowień lub wyroków sądowych dotyczących danej nieruchomości, jeśli były wydane,
- upoważnienie w przypadku występowania osoby reprezentującej wnioskodawcę.
- dokumenty wymagane przepisami szczególnymi lub przez organ.

Właściwość miejscowa

Piętro I pok 140

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 140
875628183
875628184
875628140

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zgodnie z art. 35 KPA załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Na czas konieczny do dokonania uzgodnień, zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. wstrzymuje się bieg ww. terminów.

Opłaty

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobiera się opłatę w wysokości 107 złotych w formie wpłaty na konto.  Dowód wpłaty ww. kwoty należy dołączyć do wniosku.  Od opłaty skarbowej zwolnione są budynki mieszkalne.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Urząd Miejski w Suwałkach Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 [ bez dodatkowej opłaty ] lub w innym banku [ z dodatkową opłatą ] z dopiskiem-opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)