start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie decyzji o wejściu na sąsiednią nieruchomość lub do lokalu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Decyzję o niezbędności wejścia na sąsiadującą nieruchomość lub do lokalu wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia na sąsiadującą nieruchomość lub do lokalu. 

Do wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na sąsiadującą nieruchomość lub do lokalu  należy dołączyć:
·          Mapę sytuacyjną w skali 1:500
·          Opis stanu istniejącego,
·       Dokumenty potwierdzające brak zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście na teren lub do lokalu

Właściwość miejscowa

Pokój nr 138, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja o niezbędności wejścia na sąsiadującą nieruchomość lub do lokalu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628181

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zgodnie z k.p.a.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).