start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania

Opis procedury

Wniosek o wyrażenie zgody na przewiezienie trumny ze zwłokami lub urny z prochami zawierający:

- Dane osoby zmarłej: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,- Wskazanie miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone, datę i miejsce zgonu, -   Określenie środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,

-   Oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zwłok lub szczątków, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 207, piętro II

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207
875628216

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zezwolenie wydaje się niezwłocznie po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.

Opłaty

Nie pobiera się.