start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Suwałki

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty: 

 

 • wniosek o wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego
 • zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie na kartę wędkarską / zaświadczenie o zdanym egzaminie z zakresu ochrony i połowu ryb uprawniającym do uzyskania karty łowiectwa podwodnego
 • zdjęcie formatu legitymacyjnego, paszportowego (aktualna fotografia)
 • dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

Odbiór dokumentów:

osobiście / przez pełnomocnika za upoważnieniem / członka najbliższej rodziny, domownika strony - w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 38 (parter)

Właściwość miejscowa

Pokój nr 38 ( parter )

Efekt załatwienia sprawy

wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628038

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku

Opłaty

opłata za wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł (opłatę wpłaca się na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Akty prawne dotyczące sprawy

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 ze zm.)
- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz.U.2015.652)
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)