start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydawanie opinii w sprawach: opiniowania projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych, zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Opinie wydaje się na wniosek zainteresowanego.  Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć:
1)           opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego,
2)           zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu zamierzenia
3)           w zależności od potrzeb – uzgodnienia, pozwolenia lub opinie,
4)           upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
5)           opłatę skarbowąOpłacie skarbowej nie podlegają:-   czynności wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (w sprawach budownictwa mieszkaniowego),jednostki i organizacje wymienione w art. 8 ustawy o opłacie skarbowej

Właściwość miejscowa

Pokój nr 140, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

ocena przedłożonej koncepcji,  ustalenie przeznaczenia terenu, określenie warunków zagospodarowania przestrzennego,

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628139
875628140
875628183
875628184

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

terminy wynikające z KPA, do 30 dni

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia z mpzp- 17 zł
Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy- 107 zł

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ]

lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717 z późn zmianami)