start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja sprzętu pływającego osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Suwałki

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / uprawnionego do rybactwa
 • dokument  tożsamości do wglądu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

Odbiór dokumentów:

 • osobiście / przez pełnomocnika za upoważnieniem / członka najbliższej rodziny, domownika strony - w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 38 (parter) 
 • na żądanie strony zaświadczenie może być wysłane pocztą na adres zainteresowanego

Właściwość miejscowa

Pokój nr 38 ( parter )

Efekt załatwienia sprawy

wydanie zaświadczenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628038

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł (opłatę wpłaca się na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 w Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach);

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Akty prawne dotyczące sprawy

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 ze zm.)
- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz.U.2015.652)
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2015.783 ze zm.)