start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem z ewidencji gruntów i budynków

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem

Właściwość miejscowa

Pokój nr 116, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628116

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

do 30 dni od daty złożenia wniosku;

Opłaty

za wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 z dnia 19.02.2004 r., poz.333);

Opłatę wpłaca się na konto bankowe: Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach , Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 87 1240 5211 1111 0000 4927 9878  (bez dodatkowej opłaty) lub innym banku  (z dodatkową opłatą) 

za wykonanie w/w czynności wystawiana jest faktura VAT;

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 z dnia 19.02.2004 r., poz.333);