start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Czas załatwiania
 5. Tryb odwoławczy
 6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty :

świadczenia osobiste : 

 • wniosek o nałożeniu obowiązku świadczeń [do wykonania w czasie pokoju] - na zasadzie art. 202 ustawy; wzór - załącznik nr 1 do rozporządzenia [Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.],
 • wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych [do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny] - na zasadzie art. 203 ustawy; wzór - załącznik nr 3 do rozporządzenia [Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.] 

świadczenia rzeczowe :

 • wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych - na zasadzie art. 209 i 210 ustawy; wzór - załącznik nr 1 do rozporządzenia [Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.].

Organami upoważnionymi do występowania z wnioskiem są :

 • wojskowy komendant uzupełnień,
 • kierownik jednostki zmilitaryzowanej,
 • kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,
 • właściwy organ obrony cywilnej,
 • dowódca jednostki wojskowej.

Wymagane formularze.  

Wzory formularzy - zawarte w załącznikach nr 1 do niżej podanych rozporządzeń Rady Ministrów.

Właściwość miejscowa

pok.124, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna :

1 - o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony, wzór - załącznik nr 2 do rozporządzenia [Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z póżn. zm.],
2 - o przeznaczeniu osób do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony, wzór załącznik nr 5 do rozporządzenia [Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z póżn. zm.],
3 - w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, wzór - załącznik nr 2 do rozporządzenia [Dz. U. z 2004 r.Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.],

bądź odmowa nałożenia lub przeznaczenia wykonania tych świadczeń.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Miciewicza 1 / pok. 124
email: wso@um.suwalki.pl
0875628264

7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres (pocztą poleconą)
 • osobiście (pok nr 4 parter)

Czas załatwiania

Do 30 dni od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie :

 • 7 dni od dnia doręczenia decyzji dot. pkt. 1,
 • 14 dni w przypadku pozostałych decyzji.

 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.).