start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz:
1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod
    odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
    wprzypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika tablic
    rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz opłaty
    ewidencyjnej.                                                                      
5. Dowód tożsamości. 

Właściwość miejscowa

Pokój 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnej

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87/562 80 45
87/562 80 46
87/562 80 47

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 7 dni roboczych

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika tablic /tablicy/rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz  opłatę  ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  - 71 1240 2092 9742 0081 2812 0002   Bank PEKSO S.A. Oddział w Suwałkach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie tablic samochodowych  -     80,00 zł

-  wydanie tablic motocyklowych    -     40,00 zł

-  wydanie tablic motorowerowych  -    30,00 zł

Opłata za komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) wynosi - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania wtórnika tablic rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088 ).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).