start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie decyzji o podziale nieruchomości

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Czas załatwiania
 5. Tryb odwoławczy
 6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane Dokumenty:

Wniosek do Prezydenta Miasta Suwałk o podział nieruchomości podpisany przez właściciela nieruchomości lub wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych wraz  z załącznikami:

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) opracowany na kopii mapy zasadniczej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu powinien zawierać w szczególności:
 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. Dokumentację wykonuje osoba uprawniona.

2. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.


3. Mapa z projektem podziału przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3 szt.), zawierająca w szczególności:
 • nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
 • adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • skalę mapy;
 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 • oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • wykaz zmian gruntowych;
 • wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
 • niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
 • datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.

Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału nieruchomości.

 Uwagi:

 • We wniosku, w przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a  ustawy o gospodarce nieruchomościami (podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami) oraz  dokonywanych na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, (podział  niezależnie od ustaleń planu miejscowego, w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.
 • Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, informuję o możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału. Wysokość stawki procentowej ww. opłaty została ustalona Uchwałą Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 1421 i 1422 z dnia 08.05.2012r.) w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości.
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2014.1628 z późn. zm.).

Właściwość miejscowa

Pokój nr 37 parter

Efekt załatwienia sprawy

 • weryfikacja wniosku wraz z załącznikami,
 • uzyskanie postanowienia opiniującego proponowany podział z wyłączeniem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • dołączenie do wniosku o podział nieruchomości mapy z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
(87)5628037

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu podział nieruchomości i dołączeniu do wniosku o podział nieruchomości mapy z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także w przypadkach o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości jest wydawana w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 • Odwołanie od decyzji w sprawie podziału nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Akty prawne dotyczące sprawy

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2014.518 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego(j.t. Dz.U.2013.267 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 1421 i 1422 z dnia 08.05.2012r.)