start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wymiana prawa jazdy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wymianę prawa jazdy oraz:

1.   Wyrażna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. 


2.  Kserokopia prawa jazdy podlegającego wymianie.

3.  Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
      zdrowotnych do kierowania pojazdem,
jeżeli jest wymagane.

4.  Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty
     ewidencyjnej. 

5.  Dowód toższmości.
 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wymiana prawa jazdy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
087 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy wynosi około 14 dni w zależności od terminu produkcji prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Sprawdź, cz Twoje prawo jazdy jest już do odebrania http://www.kierowca.pwpw.pl/

Opłaty

Opłatę za wymianę prawa jazdy uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wymianę prawa jazdy - 100,00 PLN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681). wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

- za wydanie dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiajacej wymiany prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kieropwania pojazdami(Dz. U. z 2013r. poz.83)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).