start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji  są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Uwagi:

Wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez inwestora poświadczone za zgodność z oryginałem.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 140, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. M ickiewicza 1
875628139
875628140
875628183
875628184

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Opłaty

 Za wydanie decyzji o przeniesieniu 56 zł.
 
 Opłatę należywnieść na konto bankowe:
 Urząd Miejski w Suwałkach
 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ] lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ] z dopiskiem-opłata za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn zmianami)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)