start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna
  8. Inne

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację pojazdu oraz:
1.  Dowód własności pojazdu,

2.  Dotychczasowy dowód rejestracyjny,

3.  Karta pojazdu, jeżeli była wydana, 

4.  Dotychczasowe tablice rejestracyjne,

5.  Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
     pojazdu, jeżeli jest wymagane,

6.  Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych
     w Krajowym Rejestrze Sądowym,                                  

7.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie doworu rejestracyjnego,
     pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, zalegalizowanych
     tablic rejestracyjnych (tylko przy wymianie tablic) oraz opłaty
     ewidencyjnej,

8.  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
     obowiazkowego OC.  

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,
- faktura VAT,
- prawomocne orzeczenie sądu roztrzygające o prawie własności.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty (oryginały) potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu własności.

Po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący w każdym przypadku dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie. Dokumentem dopuszczajacym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunkacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow w drodze decyzji administracyjnej.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl

Opłaty

Opłatę za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego oraz nalepki kontrolnej na szybę uiszcza się wraz z opłatą ewidencyjną na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:   

71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PEKAO S.A.  Oddział w Suwałkach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 85,00 zł w tym za:

-  dowód rejestracyjny                       - 54,00 zł

-  komplet nalepek legalizacyjnych  - 12,50 zł

-  nalepkę kontrolną                          - 18,50 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia czasowego:

-  z urzędu                                         - 13,50 zł

 

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie tablic samochodowych  -     80,00 zł

-  wydanie tablic motocyklowych    -      40,00 zł

-  wydanie tablic motorowerowych  -     30,00 zł

-  wydanie tablic indywidualnych    - 1.000,00 zł

 

Opłata za wydanie czasowych tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie czasowych tablic samochodowych  - 30,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motocyklowych     - 12,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motorowerowych  - 12,00 zł

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego                            - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego                             - 0,50 zł

-  za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) wynosi  - 0,50 zł

-  za wydanie karty pojazdu                                             - 0,50 zł

-  za wydanie nalepki kontrolnej                                      - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).