start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania

Opis procedury

Wniosek, który powinien zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

- Określenie przedmiotu i obszaru działalności,

- Określenie środków technicznych (wykaz) jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

- Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

- Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

- Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, 

- W przypadku ubiegania się o odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy przedłożyć dokument potwierdzający gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Właściwość miejscowa

Pokój nt 210, Piętro II

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628210

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

Opłata skarbowa od zezwolenia – 107 zł

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego.
W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach na rogu ul. Kościuszki i Waryńskiego. Płatność można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744