start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Imprezy masowe – decyzja

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Termin składania dokumentów
  6. Czas załatwiania
  7. Tryb odwoławczy
  8. Podstawa prawna

Opis procedury

Organizator imprezy masowej, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie, obowiązany jest nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. Ponieważ do wniosku należy dołączyć kilkanaście dokumentów, ubieganie się o zezwolenie należy rozpocząć znacznie wcześniej. Przykładowy harmonogram czynności może przedstawiać się następująco:

 

I. Organizator przystępuje do sporządzenia graficznego planu obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa. Na planie takim, oprócz informacji o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób i rozdzieleniu ich według sektorów należy dokonać:

a)      oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia się uczestników, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

b)      oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)      oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)      oznaczenia rozmieszczenia punktów astronomicznych i sanitariatów.

 

II. Jeśli Organizator zainstalował urządzenia do utrwalania przebiegu imprezy a w szczególności zachowania się osób, powinien ten fakt oznaczyć na planie graficznym.

 

III. Organizator imprezy na terenach "szczególnych” ma obowiązek:

a)      uzyskać pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej na terenach Lasów Państwowych, Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego;

b)      poinformować Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub dowódcę Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie przygranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

IV. Organizator —nie później niż 14 dni przed wystąpieniem do Prezydenta - zwraca się do właściwego miejscowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o stanie obiektu pod względem wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Uprawniony funkcjonariusz PSP w trakcie wizytacji poprzedzającej wydanie opinii sprawdzi, czy:

1.       Obiekt spełnia warunki określone w przepisach prawa budowlanego,

2.       Istnieje niezbędny sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do działań ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności punkty czerpalne wody do celów przeciwpożarowych (lokalizacja hydrantów, przeciwpożarowych zaworów przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku i terenu),

3.       Istnieją drogi ewakuacyjne i drogi umożliwiające dojazd służb ratunkowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej ochrony przeciwpożarowej Organizator ma obowiązek uzgodnić z właściwym komendantem PSP i określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

 

V. Organizator zwraca się do właściwego komendanta Policji o wydanie opinii. Ponieważ opinia komendanta Policji musi zawierać (podobnie jak opinie Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego) informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych w celu zabezpieczenia imprezy oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, wizytujący obiekt funkcjonariusze mogą domagać się wyczerpujących informacji, a w szczególności dotyczących:  liczby miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie organizowania imprezy oraz liczbie osób, które mogą być obecne na tej imprezie; potencjalnych zagrożeń porządku publicznego (uznanie jej za imprezę o podwyższonym ryzyku); organizacji, wyposażenia oznakowania i rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej.

Ze względu na obszerność zagadnień dotyczących utworzeniu i organizacji służb porządkowych problematyce tej poświęcono osobne miejsce. (Służba Porządkowa- Organizacja, Obowiązki, Uprawnienia).

 

VI. Organizator zwraca się do właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o stanie obiektu pod względem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych. W trakcie wizytacji inspektor może sprawdzić stan zaplecza higieniczno-sanitarnego, a w szczególności: punktów gastronomicznych, punktów czerpalnych wody do picia i sanitariatów. (Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późniejszymi zmianami).

 

VII. Organizator zwraca się do właściwego miejscowo kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (Pogotowia Ratunkowego) o wydanie opinii. Wydający opinię przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego sprawdzi w szczególności, czy: zapewnione są drogi dojazdowej dla pojazdów ratunkowych. Istnieją punkty pomocy medycznej i jakie jest ich wyposażenie.

 

VIII. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, ma zgodnie z art. 20 obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych. Polisę takiego ubezpieczenia również należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej. Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia uregulowane jest w drodze rozporządzenia (Dz. U. 98. 105. 665).

 

IX. Po uzyskaniu zezwolenia nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy Organizator imprezy ma obowiązek zwrócić się do komendanta wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji z rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe. „Imprezy wielokrotne (powtarzalne)” dla organizatorów tzw. imprez „wielokrotnych” (powtarzalnych, cyklicznych) ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 9.1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Prezydent Miasta Suwałk wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku”. Przed każdą  „wielokrotną” (powtarzalną) imprezą organizator na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom rejonowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 6 — 9 cytowanej ustawy (zał. 12). Ustawodawca zwolnił natomiast organizatorów z obowiązku każdorazowego zwracania się do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o udzielenie informacji o osobach „ których dane personalne umieszczono w rejestrze osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe". Uzyskana bowiem powyższa informacja zachowuje ważność przez 90 dni. W przypadku zmiany terminu imprezy „wielokrotnej” organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Prezydenta, Policję, Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (patrz formularze). Załączniki:

1. Opinie właściwych miejscowo: a) Komendanta Miejskiego Policji, b) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, c) Kierownika Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach odnośnie stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, d) Państwowego Inspektora Sanitarnego.

2. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: *(niewłaściwe skreślić) a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

3. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

4. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych, odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.

5. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; (w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na każde 300 osób, uczestników imprezy, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio: 15 porządkowych na 300 osób i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób.

6. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).

7. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

8. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

9. Polisę ubezpieczeniową (dot. imprez, na które wstęp jest odpłatny).

10.Informację o zainstalowanych urządzeniach utrwalających przebieg imprezy, rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Uwaga: w przypadku gdy właściciel obiektu, na terenie którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej, zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i Inspektorem Sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 214, piętro II

Efekt załatwienia sprawy

wydanie zezwolenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Kultury i Sztuki

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
0875628214

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Czas załatwiania

Organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Prezydent Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Opłaty

Opłatę za wydanie decyzji w wysokości 82 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach  o numerze:

07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z 22 sierpnia 1997 „O bezpieczeństwie imprez masowych” (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1298 z późniejszymi zmianami).