start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz:

1.Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym / przewożącym wartości pieniężne.


2. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku
    przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
    pojazdem uprzywilejowanym / przewożącym wartości
    pieniężne.

3. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących
    pojazdami uprzywilejowanymi w przypadku ubiegania się
    o wydanie zezowlenia.

 

4. Zaświadczenie wydane przez gminę potwierdzające, że
    osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży
    pożarnej.

 

5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

6. Dowód tożsamości do wglądu.

 

 

 

 

 

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter.

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87/ 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Niezwłocznie po dostarczeniu kompletnego wniosku.

Opłaty

Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1706 z późń. zm.) opłata wynosi:

- za wydanie zezwolenia 50,00 zł
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r., poz. 681) opłata ewidencyjna za wpis do ewidencji instruktorów wynosi - 1,00 zł (obowiazuje od dnia 04.06.2018r.). 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednility: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późń. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdow uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).