start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, właściciel pojazdu składa wniosek wraz z dowodem potwierdzającym zapłatę opłaty skarbowej.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć stosowne oświadczenie, złożone przez właściciela pojazdu pod odpowiedzialnościa karną za składanie fałszywych zeznań.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 562 80 46

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni.

Opłaty

Opłatę za wydanie zaświadczenia wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

      - 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783) opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 22017r. poz. 128).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity:Dz.U. z 2015r. poz.783).