start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych – informacje szczegółowe

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

Opis procedury

·         Osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, sporządzona na formularzu według wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

 

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny. 

 

·         Osoby prawne

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Przedmiot opodatkowania

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

·         grunty,

·         budynki lub ich części,

·         budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podmiot opodatkowania

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,      w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

·         właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

·         posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

·         użytkownikami wieczystymi gruntów;

·         posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.

 

Podstawa opodatkowania

 

Podstawę opodatkowania stanowi:

·         dla gruntów – powierzchnia tych gruntów;

·         dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa;

Ø  do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną                  po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;

Ø  powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle                       od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

·         dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Ø  z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona                     o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych -                            ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

*      jeżeli budowla, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje  korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej (art. 4 ust. 4 ww. ustawy),

*      jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ww. ustawy); jeżeli ww. budowle zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego                   po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku                  lub jego części przed  ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania               w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające                 ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Terminy płatności

·         Osoby fizyczne

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych obowiązują cztery terminy płatności:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

 

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego wskazanego w decyzji.

·         Osoby prawne

W podatku od nieruchomości od osób prawnych obowiązuje 12 rat płatności do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 111, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

·         Osoby fizyczne

Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent Miasta Suwałk w drodze decyzji.

·         Osoby prawne

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628174 (Osoby prawne)
875628111 (Osoby fizyczne)
875628112 (Osoby fizyczne)
875628113 (Osoby fizyczne)

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście (Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie informacji/deklaracji)

Czas załatwiania

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 613 ze zm) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716).