start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu oraz:

1. Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany
    konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały
    przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w
    tym zakresie.
2. Zaswiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
    potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami
    określającymi warunki techniczne pojazdów.
3. Dowód rejestracyjny.
4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
5. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w
    Krajowym Rejestrze Sądowym,
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,
    pozwolenia czasowego oraz opłaty ewidencyjnej.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
087/ 562 80 45
087/ 562 80 46
087/ 562 80 47

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

1. Niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia organ wydaje
    pozwolenie czasowe.
2. Po okresie 30 dni - odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

Opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz opłatę ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

       - 71 1240 2092 9742 0081 2812 0002   Bank PEKSO S.A. Oddział w Suwałkach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.) wysokość opłaty wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego  - 54,00 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego   - 18,50 zł

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego    - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego     - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiajacej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o wprowadzeniu w pojaździe zmian konstrukcyjnych zmieniajacych rodzj pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (teks jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).