start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zmiana tresci zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę danych,

Załączniki:

1. W  przypadku zmiany dotyczącej  nazwy lub adresu przedsiębiorcy:

 - dowód wpłaty za zmianę,

2. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem  liczby wypisów:

 - dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku,
 - wykaz pojazdów,
 - dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.

3. W przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:

 - dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,
 - wykaz pojazdów,
 - dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.

Właściwość miejscowa

Pokój 42 parter.

Efekt załatwienia sprawy

Dokonanie zmiany danych i wydanie nowych dokumentów.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydzial Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
87 562 80 44

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.

Opłaty

Opłatę za wydanie zmienionych dokumentów uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.

 • Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia.
 • Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Akty prawne dotyczące sprawy

  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.z 2013r., poz. 916).