start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Czasowa rejestracja pojazdu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Czasowej rejestracji dokonuje się:
1. Z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz
    z wymaganymi dokumentami.
2. Na wniosek właściciela pojazdu wraz z wymaganymi
   dokumentami w celu   umożliwienia:
   a)  wywozu pojazdu za granicę,
   b)  przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru
        na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   c)  przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania
        jego badania technicznego lub naprawy. 
3.  Na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania
    badań homologacyjnych  lub  jednostki badawczej producenta
    pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie  czasowe i tablice rejestracyjne czasowe  należy zwrócić do Wydziału Komunikacji, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt. 2 lit. a.

Wymagane dokumenty:

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę do wniosku należy dołączyć:
- dowód własności pojazdu;
- dowód rejestracyjny;
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych.

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 dowód własności pojazdu;
- dowód rejestracyjny;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego,
  znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych.

Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy przepisy o rejestracji stosuje się odpowiednio - patrz: REJESTRACJA POJAZDU.

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu zwiazanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy do wniosku dołączyć:
- dowód rejestracyjny;
- tablice (tablicę) rejestracyjne;
- dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem wystepuje
  nabywca;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego,
  znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych.

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań:
- dokumenty potwierdzajace, że wnioskodawca jest jednostką
   uprawnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych lub
   jednostką badawczą producenta pojazdu, jego wyposażenia lub
   części,
- dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, w przypadku
   pojazdów zarejestrowanych,
-  dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego do
   wielokrotnego stosowania znaków legalizacyjnych,
   tymczasowych tablic rejestracyjnych badawczych.
  

Przy składaniu wniosku o czasową rejestracje pojazdu należy dostarczyć:
1.  Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr
     REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w
     Krajowym Rejestrze Sądowym.
2.  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
     obowiązkowego OC.

3. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie
     o podleganiu zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
     jeżeli pojazd jest  zarejestrowany po raz pierwszy w kraju.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w jezyku obcym, powinne być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Czasowa rejestracja pojazdu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

Opłatę za wydanie czasowych tablic rejestracyjnych wraz z nalepkami, pozwolenia czasowego oraz opłatę ewidencyjną uiszcza się opłatę na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  

71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

 

Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych organ pobiera opłatę na którą składa się opłata za:

-  pozwolenie czasowe  z urzędu           -   12,00 zł
-  pozwolenie czasowe na wniosek       -   18,50 zł

-  pozwolenie czasowe wielokrotnego

   stosowania                                            - 363,00 zł                     

-  komplet nalepek legalizacyjnych         -   12,50 zł

 

Opłata za wydanie czasowych tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie czasowych tablic samochodowych   - 30,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motocyklowych      - 12,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motorowerowych   - 12,00 zł
-  wydanie czasowych tablic w celu wywozu samochodu za granicę -   80,00 zł

-  wydanie czasowych tablic w celu wywozu motocykla za granicę    -   40,00 zł
-  wydanie czasowych tablic w celu wywozu motoroweru za granicę -   30,00 zł
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie pozwolenia czasowego                              - 0,50 zł

-  za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) wynosi   - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego wielokrotnego
   stosowania                                                                    - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  dotyczącej  czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).