start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu powinien złożyć:

1.      Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.

2.      Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

3.      Oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

UWAGI:

1.      Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

2.      W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.

3.      W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.

4.      W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Straży Miejskiej, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, organy paszportowe, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Po zakończeniu postępowania zostaje wydana stosowna decyzja.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
WWW: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019
875663843

7.30-15-30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście
  • inny (przez pełnomocnika )

Czas załatwiania

Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Opłaty

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej należy dokonać przed wydaniem decyzji – 10 zł.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone : małożonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Suwałkach   Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat)

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz 783 ze zmianami).