start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna
  8. Inne

Opis procedury

Wtórnik prawa jazdy wydaje się w przypadku utraty dokumentu prawa jazdy lub jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność.

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie  wtórnika prawa jazdy oraz:

1.   
Wyrażna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.   
2.  Kserokopia zniszczonego prawa jazdy w przypadku ubiegania się
     o wydanie  wtórnika z powodu zniszczenia oryginału.

3.  Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
      zdrowotnych do kierowania pojazdami gdy jest wymagane.

 

4. Oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem
   odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
  6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.u. Nr 88, poz. 553
   z późn. zm.).
  


5.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy
      i opłaty ewidencyjnej.

6.  Dowód tożsamości. 

Osoba ubiegajaca się o wydanie wtórnika prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt.5 ustawy o kierujących pojazdami /tzn. że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami :

"Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić prezydenta o utracie prawa jazdy, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia".

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
087/ 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy wynosi około 14 dni  w zależności od terminu produkcji prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartosciowych w Warszawie.

 

Sprawdź, cz Twoje prawo jazdy jest już do odebrania www.kierowca.pwpw.pl

 

 

Opłaty

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wydanie prawa jazdy - 100,00 PLN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz.681). wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

- za wydanie dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania wtórnika prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).