start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć:
1)    kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przedmiotowy teren,
2)    opłatę skarbową.

 Wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez inwestora poświadczone za zgodność z oryginałem.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 138,140 I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628139
875628140
875628183
875628184

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia 17,0 PLN.

Opłatę należywnieść na konto bankowe:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ]
lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

Akty prawne dotyczące sprawy

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)