start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej, wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszcenie tabliczki znamionowej zastepczej

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej, wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastepczej, właściciel pojazdu składa osobiście w organie rejestrujacym. 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej, wniosek o wyrażenie  zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastepczej.

2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.

3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

5. Dokument tożsamości.

6. Zaświadczenie o pozytywnym wykonaniu badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane. 

7. Dokumenty potwierdzajace, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna spełnia jeden z wymogów określonych w art. 66a, ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, i tak w przypadku:

a)  pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego marke określa   się jako "SAM":

   - dopuszczenie jednostkowe pojazdu, 

   - oświadczenie o własności zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.

b)  pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego:

   - dowód własności ramy lub podwozia bez numeru fabrycznego. 

c) pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha   identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

   - dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży,

d) pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu   wykonywującego orzeczenie  o przepadku pojazdu na rzecz   Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu  lub sfałszowaniu:

   - dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na   licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie   o przepadku mienia na rzecz  Skarbu Państwa,

e) pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub   sfałszowaniu, a prawomocnym  orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

   - prawomocne  orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu,

f) pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowani   u lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo   podczas naprawy:

   - opinia rzeczoznawcy samochodowego wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu. 

g) pojazdu zabytkowego, w ktorym cecha identyfikacyjna nie   została umieszczona:

   - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu pojazdu zabytkowego co do zgodnosci z warunkami technicznymi,

   - kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujecie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji pojazdów, albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.

Okoliczności, o których mowa w pkt. f i g powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczyć ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu, wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu, decyzji o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. 

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783)  za decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu należy dokonać zapłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

Nr - 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

  • Opłata skarbowa: 10 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiajacej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu, decyzji odmawiajacej wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastepczej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236,poz. 1401 z późn. zm.).