start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Organem własciwym do prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegajacych się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na terenie miasta Suwałki jest Prezydent Miasta Suwałk.        
Szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi podmiot, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a) salę wykładową,

b) pomieszczenie biurowe,

c) plac manewrowy;

d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

2) zatrudnia  co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalajacą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniajacym te wymagania;

3) posiada zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

Właściwość miejscowa

Pokój 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji podmiotow prowadzacych szkolenie.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
087 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Niezwłocznie po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do ewidencji podmiotow prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.).