start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie odpowiedniego wniosku

 

Wniosek w sprawie interpretacji, wyczerpująco przedstawiający zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Właściwość miejscowa

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, parter, pokój 4-5 tel. 87 5628000.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / p. 111
87 5628174 (Osoby prawne)
87 5628111 (Osoby fizyczne)
87 5628112 (Osoby fizyczne)
87 5628113 (Osoby fizyczne)

8.00 - 16.00 poniedziałek
7.30 - 15.30 wtorek - piątek

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie zgodnie z art. 14f Ordynacji podatkowej na rachunek:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank Pekao S.A.

07 1240 5211 1111 0000 4920 5949,

 

którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

Tryb odwoławczy

Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm).