start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego oraz:

1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.


2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.


3. Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych
    pojazdów prowadzonych przez stację kontroli pojazdów,
    określającego termin następnego badania technicznego
    pojazdu.


4. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także
    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność.


5. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON
    - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
   Rejestrze Sądowym.


6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
    obowiazkowego OC lub dowód opłaty składki za to
    ubezpieczenie - do wglądu.


7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,
    pozwolenia czasowego i opłaty ewidencyjnej.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 562 80 45
87 562 80 46
87 562 80 47

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie pozwolenie czasowe na okres 30 dni następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Dowód rejestracyjny można odebrać   z chwilą,  kiedy zostanie wyprodukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz opłatę ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 

71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PKO S.A.  Oddział w Suwałkach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 54,00 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia czasowego wynosi:

-  z urzędu                                             - 13,50 zł

-  na wniosek właściciela pojazdu         - 18,50 zł

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego    - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego     - 0,50 zł

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wymiany  dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).