start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna
  7. Inne

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - członkowskie UE, państwo stronę Konwencji o ruchu drogowym oraz: 

1.   Wyrażna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach
     3,5 x 4,5 cm.


2.  Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem
     na język polski, sporządzonym lub  poświadczonym przez
     tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej
     Polskiej; dokumenty te również wymagane są od osoby
     ubiegajacej się o wymiane prawa jazdy wydanego za granicą,
     jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy
     lub umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw
     jazdy bez wymaganego sprawdzenia kwalifikacji; nie wymaga
    się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie
    ze wzorem określonym w załączniku nr 1 dyrektywy
    2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
    20 grudnia 2006r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie)
    (Dz.Urz. UE L 403 z 30.12.2006r. str. 18 z późń. zm.) oraz
    w załącznikach nr 1 i 1a do Dyrektywy Rady 91/439/EWG
    z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie praw jazdy (Dz.Urz. WE L 237
    z dnia 24.08.1991r. str. 1 z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
    wydanie specjalne, rozdz. 7, t 1, str. 317).

  

3.  Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty
      ewidencyjnej. 

4. Dokument tożsamosci.

5. Cudzoziemiec ubiegąjacy się o wydanie polskiego prawa
     jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy
     lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
     prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
     zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

 

 

W przypadku  wymiany prawa jazdy nie wydanego przez państwo - stronę Konwencji o ruchu drogowym, warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego oraz potwierdzenie danych zawartych w dokumencie prawa jazdy przez organ, który wydał dokument zgłoszony do wymiany.

 

Wydanie prawa jazdy nastepuje po zwrocie zagranicznego prawa jazdy.


Uwaga.
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy złoży oświzdczenie, o kyórym mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wymiana prawa jazdy.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.

 

Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest już do odebrania www.kierowca.pwpw.pl

Opłaty

Opłatę za wymianę prawa jazdy uiszcza się na  konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 
44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wymianę prawa jazdy - 100,00 PLN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

- za wydanie dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiajacej wymiany prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastrukrury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).