start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Dokonanie lub skreślenie adnotacji w dowodzie rejstracyjnym o zastawie rejestrowym

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

    o ustanowieniu zastawu rejestrowego oraz:

     - aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów,

    - zaświadczenie wydane przez centralną informację o
      zastawach rejestrowych
 wskazujące,że dany podmiot jako
      zastawca określonego przedmiotu zastawu
rejestrowego jest
      wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru 
      zastawów. 
    - dowód rejestracyjny.

 

2. Wypełniony wniosek o skreślenie adnotacji w dowodzie
    rejestracyjnym o ustanwieniu zastawu rejestrowego oraz:

 

    - odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego
      rejestr zastawów, o
 wykreśleniu zastawu rejestrowego na
      pojaździe z rejestru zastawów,

    - pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod
      danym 
numerem pozycji rejestru zastawów oraz z
      podzniem daty wykreślenia 
oraz nazwy sądu, który wydał
      postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,

    - dowód rejestracyjny.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym  następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow.

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawu rejestrowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r.w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).