start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do ewidencji instruktorów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (do pobrania).

 

Instruktorem może być osoba, ktora:

 

1) Posiada prawo jazdy:

   a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorow osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie kategorii A,

 

   b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorow osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o upranienia do prowadzenia szkolenia w zakresie  prawa jazdy kategorii B,

 

   c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu przeprowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uporawnień do kierowania pojazdami rozszerzjących uprawnienia do prowadzenia szkolenia i jedną z wyżej wymienionych kategorii;

 

 d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorow osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie kategorii T;

 

2) Posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat;

 

3) Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; 

 

4) Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

 

5) Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegajacych się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

 

6) Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

 

7) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   a) przestepstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

   b) przestepstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
       majatkowej lub osobistej;

   c) przestepstwo przeciwko wiarygodnoiści dokumentów;

   d) prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
       po użyciu innego podobnie działajacego środka;

   e) przestepstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;

    f) przestepstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;

 

7 )Jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymagań.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji instruktora.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628043

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji instruktora następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Opłaty

07płatę za wpis do ewidencji instruktorów uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 07 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016r. poz. 1791) opłata za wpis do ewidencji instruktorów  wynosi 50,00 zł. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681) opłata ewidencyjna za wpis do ewidencji instruktorów wynosi - 1,00 zł.

 

 

 

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do ewidencji instruktorów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016r. poz. 1791).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)