start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej oraz:

1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Oświadczenie własciciela pojazdu złożone pod
    odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, 
    o utracie bądź uszkodzeniu nalepki kontrolnej.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika nalepki
    kontrolnej.

Właściwość miejscowa

Pokój 45 parter.

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87/562 80 45
87/562 80 46
87/562 80 47

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wtórnik nalepki kontrolnej wydaje się w okresie okolo 10 dni

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika nalepki kontrolnej wraz z opłatą  ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

       - 71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PEKSO S.A. Oddział w Suwałkach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.):

 

- opłata za wydanie nalepki kontrolnej wynosi - 18,50 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681): wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania wtórnika nalepki kontrolnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).