start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych – informacje szczegółowe

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Opłaty
 6. Podstawa prawna

Opis procedury

Opis procedury

Podatnicy są zobowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone według ustalonego wzoru na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

·         umowa kupna – sprzedaży pojazdu,

·         decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu,

·         decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe.

 

 

Przedmiot opodatkowania

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą                  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą                    o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

 

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowych jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

Podstawa opodatkowania

Stanowi ją liczba posiadanych przez podatnika środków transportowych.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego                     po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,                        w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Terminy płatności

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.           

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

·         po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

Ø  I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

Ø  II rata - do dnia 15 września danego roku. 

·         od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.           

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.   

 

Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 7, parter

Efekt załatwienia sprawy

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
(87) 562-80-07

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613).Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716).