start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne polegają na inicjowaniu przez mieszkańców oraz podmioty działające na terenie miasta Suwałk inwestycji w dziedzinach należących do zadań własnych miasta oraz ich realizacji na zasadzie współfinansowania przez wnioskodawców i miasto.

 

Celem podejmowania Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych jest przyśpieszenie realizacji zadań poprawiających warunki życia mieszkańców lub stwarzających warunki do prowadzenia zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub przemysłowej na terenach komunalnych.

 

W trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych mogą być realizowane inwestycje na terenach komunalnych w następujących dziedzinach i zakresie:

a.      budowa i remonty ulic miejskich , chodników, ścieżek rowerowych, parkingów wraz z oświetleniem i sygnalizacją świetlną, zagospodarowanie terenu,

b.      budowa i remonty obiektów i urządzeń do utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych,

c.      urządzanie zieleni miejskiej i zadrzewienia,

d.      budowa obiektów , urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

e.      remonty obiektów szkół i przedszkoli,

f.       inne mieszczące się w ramach zadań własnych miasta lub wpływające w zasadniczym stopniu na wizerunek i funkcjonowanie miasta

 

Współuczestnictwo w realizacji Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej, zwanej dalej wkładem, może polegać na:

a.      przekazaniu środków finansowych,

b.      przekazaniu nieruchomości,

c.      przekazaniu materiałów budowlanych,

d.      zaangażowaniu sprzętu,

e.      przekazaniu praw do wartości niematerialnych,

 

Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie rynkowej ( w oparciu o aktualne ceny rynkowe) lub wycenie rzeczoznawcy gdy wycena rynkowa  jest niemożliwa.

 

Środki na realizację inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych mogą być gromadzone z :

a.      udziału Inicjatorów,

b.      budżetu Miasta,

c.      pozabudżetowych źródeł finansowania.

 

Wysokość udziału Miasta i Inicjatora w zadaniach realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

Orientacyjne wysokości udziału Miasta w zadaniach ustalono i podano w załączniku  nr 1 do Zasad Realizacji Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych określonych w Zarządzeniu 224/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2004r.

Wynoszą one :

1.Drogi i ulice miejskie ,chodniki wraz z kanalizacją deszczową   -   70%

2.Obiekty i urządzenia do utrzymywania czystości, urządzenia

   sanitarne ( sanitariaty ogólnodostępne) -  70%

3.Obiekty związane z edukacją dzieci i młodzieży -   70%

4.Urządzenia zieleni miejskiej, zadrzewienia -  50%

5.Obiekty i urządzenia kultury fizycznej ,w tym urządzenia

   rekreacyjne i sportowe -  50%

6.Urządzenia do oświetlenia i sygnalizacji świetlnej ulic -  50%

5.Pozostałe -  50%

 

Wysokość udziału Miasta może podlegać, w uzasadnionych przypadkach  negocjacji .

Obiekty, urządzenia i sieci realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych stają się własnością Miasta lub w uzasadnionych przypadkach zostaną przekazane do użytkowania (eksploatacji) właściwej jednostce.

 

ORGANIZOWANIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH  polega na tym , że :

 

Prezydent Miasta Suwałk:

1.   Informuje mieszkańców o możliwości i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

2.   Przyjmuje wnioski o realizację inwestycji w w/w trybie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego wnioskowany rok realizacji zadania .

      Prowadzi rejestr zgłoszonych wniosków, dokonuje ich oceny i  

      typuje do realizacji.

3.   Proponuje w projekcie budżetu miasta Suwałk odpowiednie środki na dofinansowanie realizacji Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

4.   Po podjęciu uchwały budżetowej :

-  ustala ostateczny wykaz zadań do realizacji,

-  podpisuje umowę o realizację inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych,

-  realizuje inwestycję.

5.      W imieniu Prezydenta Miasta postępowanie prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

      W przypadku wniosków  zgłoszonych przez placówki

      nadzorowane przez Wydział Oświaty Wychowania i Sportu   

      wymieniony Wydział nadzoruje :

-  złożenie pełnego Wniosku z wymaganymi załącznikami

-  dokonania terminowej wpłaty wkładu własnego przez jednostkę

oraz sprawuje nadzór inwestorski.

 

Inicjator :

1.  Składa wniosek o realizację inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych do Prezydenta Miasta Suwałk wraz z deklaracją wkładu własnego.

2.  Uczestniczy w negocjacji warunków.

3.  Zawiera umowę z Miastem .

4.  Przekazuje Miastu swój wkład.

 

Wniosek o realizację zadania w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zawiera :

-  wypełniony formularz (załącznik nr 2),

-  deklarację udziału Inicjatora (załącznik nr 3) podpisaną przez wszystkich wnioskodawców,

-  wycenę robót

 

 Zarejestrowanie wniosku nie daje podstaw do zlecania na koszt Miasta wykonania dokumentacji lub jakichkolwiek innych prac związanych z przygotowaniem lub realizacją zadania.  Finansowanie  tych  prac  może  następować   ze  środków   Inicjatora . Środki te zostaną zaliczone przy zawieraniu umowy o realizację inwestycji jako udział Inicjatora w kosztach.

Środki wydatkowane przez Inicjatora na przygotowanie inwestycji mogą być zaliczane przy zawieraniu umowy o realizację inwestycji jako udział poniesionych, uzasadnionych kosztów przez Inicjatora, stosując do ich przeliczenia rozwiązanie uzgodnione pomiędzy stronami umowy, zgodnie z przepisami prawa.

Poniesione koszty wstępne przez Inicjatora w przypadku nie przyjęcia wniosku do realizacji nie stanowią podstawy roszczeń i zwrotu ze strony Urzędu Miasta.

 

Miasto podejmuje się realizacji inwestycji zgłoszonej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w drodze zawarcia z nim stosownej umowy.

 

Zawarcie umowy o realizację inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia inwestycji.

 

Środki finansowe wnoszone przez podmioty realizujące Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne stanowią dochód Miasta.

Efekt załatwienia sprawy

Wykonanie zadania inwestycyjnego oraz rozliczenie końcowe inwestycji zgodnie z zawartą umową z Inicjatorem.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628211

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wnioski o realizację zadania składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego wnioskowany rok realizacji zadania Realizacja zadania następuje po: rozpatrzeniu , akceptacji wniosku , zawarciu umowy z Inicjatorem, wpłaceniu środków finansowych stanowiących udział Inicjatora  ,przeprowadzeniu postępowania w drodze zamówień publicznych .

Opłaty

Konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Bank PEKAO SA Oddział w Suwałkach 07124052111111000049205949

Akty prawne dotyczące sprawy

Zarządzenie Nr 182/05 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 września 2005r.

Zarządzenie 224/04 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 września 2004 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,poz. 2016,ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 ze zm.)