start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia oraz:

1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeżeli jest wymagane.

 

 

 

2. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak
    przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
    - jeżeli
jest wymagane.

 

 

3. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

4. Dowód tożsamości.


 
Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po upływie przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie.

Przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym sprawdzajacym kwalifikacje.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Przywrócenie cofnietego uprawnienia do kierowania pojazdami

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania następuje  niezwłocznie po ustaniu przyczyny, ktora spowodowała jego cofnięcie.

Opłaty

Opłatę ewidencyjną za wydanie zatrzymanego prawa jazdy uiszcza sie na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr 44 1240 2092 9742 0081 2812 0003 Bank PEKAO S.A. o/Suwałki.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 Maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r., poz. 681) opłata ewidencyjna wynosi 0,50zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 Maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).