start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad 3 miesiące

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony formularz (niżej załączniki).

2.      Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

 UWAGI:

1.      Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

2.      Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.      Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4.      Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Link www.epuap.gov.pl

5.      Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.

6.      Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

7.      Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
email: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019
875663843

poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (inny – EPUAP, przez pełnomocnika lub wymeldowanie, uchylenie zameldowania w trybie administracyjnym (patrz oddzielna informacja). )

Czas załatwiania

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach  

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat)

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczyczynność materialno techniczna

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.poz 783 ze zmianami).