start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Leczenie odwykowe

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Podstawa prawna

Opis procedury

Do Wydziału Spraw Społecznych może zgłosić się każda osoba lub instytucja (np. Komenda Miejska Policji, Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych itp.) występująca z wnioskiem w celu zgłoszenia klienta na podjęcie leczenia odwykowego, która to jest świadkiem: rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy,  systematycznego zakłócania spokoju lub porządku publicznego.

Pracownik Wydziału udziela osobom, które chcą zgłosić klienta na leczenie odwykowe informacji w zakresie:

▪ trybu postępowania

▪ złożenia odpowiedniej dokumentacji.

1. Wnioskodawca (osoba fizyczna, instytucja) składa wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wraz z protokołami zeznań świadków.

2. Pracownik Wydziału zapoznaje się z treścią dokumentów i dokonuje weryfikacji posiadanych dokumentów oraz stwierdza czy jest kompletna dokumentacja w celu dalszego postępowania.

3. Pracownik Wydziału sporządza pismo informujące klienta, że zostało wszczęte wobec niego postępowanie w przedmiocie leczenia odwykowego, które podpisuje Przewodniczący MKRPA lub Zastępca MKRPA. Informacja ta jest przesyłana listownie za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Mając potwierdzenie odbioru wysłanego wszczęcia postępowania, Pracownik Wydziału zwołuje podzespół MKRPA na posiedzenie i jednocześnie zaprasza klienta wraz z wnioskodawcą lub/i świadkiem. W zaproszeniu wysłanym do klienta  wskazuje się miejsce, datę oraz godzinę posiedzenia podzespołu MKRPA.

5. Podzespół MKRPA podejmuje kolejne działania w zależności od tego czy klient stawił się na zaproszenie.

 • Jeśli klient nie zgłosił się wówczas podzespół MKRPA wyznacza kolejny termin posiedzenia lub kieruje zebraną dokumentację do biegłego psychologa i psychiatry na badania klienta w celu sporządzenia opinii specjalistyczno - psychiatrycznej.
 • Jeśli klient zgłosił się na posiedzenie, podzespół MKRPA nakłania go do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Na posiedzeniu podzespołu MKRPA jest sporządzany protokół, zapisywane jest to co mówi klient oraz wnioskodawca lub świadek. Protokół jest przekazywany do przeczytania każdej ze stron, jeśli zgadzają się z treścią wówczas strony pod tekstem podpisują się własnoręcznym podpisem.

6. Podzespół MKRPA podejmuje kolejne działania w zależności od tego czy klient godzi się na podjęcie leczenia.
 • W przypadku gdy klient nie wyraził chęci podjęcia dobrowolnego leczenia podzespół MKRPA w celu stwierdzenia uzależnienia bądź nie, kieruje zebraną dokumentację do biegłego psychologa i psychiatry na badania klienta w celu sporządzenia opinii specjalistyczno – psychiatrycznej.
 • Gdy klient wyraził chęć podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, podzespół MKRPA informuje klienta o placówkach i formach lecznictwa oraz w sporządzonym protokole znajduje się podpisane przez klienta zobowiązanie do zgłoszenia i podjęcia leczenia w wybranej przez siebie placówce.

7. Pracownik Wydziału po złożonej deklaracji przez klienta o podjęciu leczenia w deklarowanej przez siebie placówce, występuje do danej placówki z prośbą o sporządzenie pisemnej informacji czy dany klient zgłosił się i czy kontynuuje leczenie.

8. Po uzyskaniu z placówki pisemnej informacji o podjętym leczeniu bądź nie Pracownik Wydziału zaprasza na kolejne posiedzenie podzespół MKRPA, klienta oraz wnioskodawcę lub świadka. Podzespół MKRPA weryfikuje zgromadzoną w toku postępowania dokumentację oraz podjęte działania przez klienta sporządzając jednocześnie protokół z posiedzenia, zapisując kolejne postanowienia podzespołu MKRPA.

 • Podzespół MKRPA po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia z placówki lecznictwa, że klient leczy się i utrzymuje abstynencję, a także po potwierdzeniu tego faktu przez wnioskodawcę lub świadka na posiedzeniu umarza postępowanie wobec danego klienta i w tym momencie następuje zakończenie sprawy.
 • Jeśli klient zobowiązał się do podjęcia leczenia, a fizycznie nie uczynił tego wówczas podzespół MKRPA kieruje zebraną dokumentację do biegłego psychologa i psychiatry na badania klienta w celu sporządzenia opinii specjalistyczno – psychiatrycznej.

9. Po uzyskaniu opinii specjalistycznej Pracownik Wydziału zaprasza podzespół MKRPA, klienta oraz wnioskodawcę lub/i świadka na kolejne posiedzenie. Podczas posiedzenia podzespół MKRPA zapoznaje się z pisemną opinią psychologiczno – psychiatryczną. W zależności od tego czy opinia specjalistyczna potwierdza uzależnienie od alkoholu czy też nie podzespół MKRPA podejmuje kolejne działania.

 • W przypadku gdy stwierdzono brak uzależnienia od alkoholu, wówczas podzespół MKRPA rozmawia z klientem informując go, że zamierza w tym przypadku umorzyć prowadzone wobec niego postępowanie i w tym momencie następuje zakończenie sprawy.
Gdy opinia biegłego psychologa i psychiatry stwierdza uzależnienie od alkoholu, podzespół MKRPA informuje o tym klienta, jednocześnie nakłaniając go po raz kolejny do dobrowolnego leczenia. Jeśli klient nie chce dobrowolnie się leczyć, wówczas podzespół MKRPA podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o przymusowe leczenie odwykowe wobec takiego klienta. W tym momencie  dla podzespołu MKRPA jest to zakończenie postępowania w stosunku do danego klienta

Właściwość miejscowa

Pokój nr 117, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

- odmowa wszczęcia,

- umorzenie,

- wysłanie do sądu wniosku o zastosowanie przymusu leczenia,

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Społecznych

16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 71A
875635701

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

Czas załatwiania

wszczęcie postępowania w ciągu 7 dni

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).