start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności (niżej załącznik).

2.      Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

3.      Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.

4.      W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      Dowód osobisty wnioskodawcy lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 i 23 parter

Efekt załatwienia sprawy

·         Udostępnienie danych osobowych,

·        Odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18 i 23
WWW: wso@um.suwalki.pl
875663843
875628018
875628020
875628023

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście
  • inny ((EPUAP lub pełnomocnik) )

Czas załatwiania

W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

 Podmiotom udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

www.epuap.gov.pl

 

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł.

Opłatę wnosi się na kontu Urząd Miejski w Suwałkach Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach 23 1240 5211 1111 0000 4926 8032 z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych osobowych”.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat)

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015. poz. 783 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – Dz.U.2015 poz. 1388. 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego - Dz.U.2011.243.1450 ze zmianami